[ در بَزم ِ دیو! ]

 

          شاهِ بیدادگران!  سَروَر ِ نـِیرنگ وَران!،

          که بخوردند و، خورند! ازکـُنِش ِ رنجبران!؛

          مست!  بُگذشت،  به یک بزم ِ پُرازساده نگر! _

          دید؛ چندین تنی از قافله ی ِ بی خبران!...

          پس،  به آنها نگهی کرد!  به صد کبرو، غـُرور!؛

          به یکی شان!  گفت :  ای فامیلی ِ بی ثمران! _

          تا کـِی ات سختی و،  بی بهرگی و،  دربدری؟ _

          بنده ی ِ خود شـُوو،  کاشانه ی ِ خود!  کـُن دگران!...

          گفتی ار- آن برود، این برسد؛  خوش باشد! _

          به هنوزی پـِی ِ آشوبِ نـُوی! دل نگران!...

          خویش باور شـُوو،  افسار ِ دگرها! مَپَذیر! _

          به نـُواندیشی ِ عقـلی!!  ِبـَرهی! از َشـَرران!...

          ز خرافات و،  رودرواسی!،  اگر دور شوی!؛

          نه تو!،  امّا نوه ات!؛  هست!  ز افراز- سران!...

          اینکه، امروز! تو را پرتـُو ِ مِهری نرسد!؛*1

          از خرابیّ ِ سَرائی ست!  که ساختِ پدران!...

          ازتو! بُگذشت!،  اگرمُخ! شَوَدَت دیگرگون!؛

          شایَدَت!؟  آنکه،  سَوادی بدهی؛  بر پسران!...

          تا کِی از نظم و، فنون! خانه ی ِ تو! بی بهره ست؟ _

          ذهن!!  درمان بـِنـَما!  تا بـِدَمَد باغ!!  درآن!...

          ز چه داری تو حسادت؟ به من و، صنعتِ من! _

          گفتی :  هوشت!،  سه هزار ساااال!؛  زسرشد فـَوَران!...

          خود نمودی! که ز[مِهرو، خِرَد]ی خاوَرپور! _

          شدی محتاج ِ میانجیگری ِ باختران!...

          در زمینی که همه واژه ی ِ مِهراست! به لب! _

          جامه ی ِ هم!  چه درانند؟  اهالی ش درآن!؟...

          مِهرو، میترا!  داده آموزشت آیا؟ آنسان! _

          که به دل! کینه بگیرو،  مِهر! از- آن! بـِپَران؟!...

          سکـّه ی ِ خارجیان!  داد فریبت!  بسیار! _

          چون خریدند، زتو!؛  خطـّ و، قالی را!  به گِران!...

          چند غربی!، پـِی ِ حیله! بتو بَه بَه گفتند!؛

          که گمانت بشود!  هستی زصاحبنظران! _

          گفتنت! :  همه ش  تو خطـّ و،  قالی و،  کااااشی بساز! _

          کار ِ امروزه مکن!  مرکبِ دانش!  تو مَران!...

          پُرحرارت! خط نویسی و، قالی می بافی! _

          غربیان!،  رفته به مرّیخ!؛  توئی!  دربدران!...

          سر ِ کارت بـِگــُذاشتند!  به آن نستعـلیق! _

          تا که آگه نشوی!  الکترون را!  َاثــَران!...

          صُبح ِ نِی را!  تو به شبگون ِ دَوات!  آلودی! _

          هِی،  نوشتی و؛  نبود از دیجیتالت!  خـَبَران!...

          دُور ِ دنیا! نـَبُدی!،  هنر- شناسا!؛  نشدی! _

          هنرت ژرف شمردی و،  شدی غرقه درآن!...

          در طلوع ِ واقعیّات!،  به هم رفتت چشم!؛

          دل!! به افسانه سپردی و،  لبِ قصّه گــَران!...   

          باوَر و،  تربیتِ خانگی و،  مطلبِ درس! _

          گر، عوض شد؛  پسران!  راد!!  بزییّند!  به جای ِ پدران!.

                                                    هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                  10,04,2008  Helsingør

            *پس ازآنکه این چامه را!  به  - وبسایت -  فرستادم،  و از نمایشگر ِ رایانه بازخوانی داشتم؛

                  این نیمخانه،  یا،  نیمبخش ( مصرع ) را!؛   دگرگون ساختم.