[ در ستایش ِ نـُو گرایان ِ مـِهراندیش! ]

 

          گر نباشد جان!،  به رزمی! در رَوان!؛

          کِی شود؟ اندیشه بُرنا!  دل جوان!...

          راهپوی-اندیشه ها ی ِ باغجوی! _

          بوی ِ باغی نـُو!  به سرهاشان دَوان!...

          پیر!  با موی ِ سپید و، سال؛  نیست! _

          هرکه،   پوید کـُهنه!؛   باشد ناتوان!...

          ارج داران کـُهنه ها!  مـِهراست و، هوش! _

          چون به هردَم!  نـُو بزایند ارغوان!.

                                                                هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                      12,06,2008  Helsingør