[ دریای ِ دل! ]

 

          چه  ُگستردَ ش کران؟  دریای ِ دِل را! _

          که اینسان! گنج ِ غم!  در- آن بگنجید...

          به هَرجائی ش!  یک گوهَر زجانی ست! _

          چه بتوان  َرنج ِ خود!  وین گنج!  سَنجید؟...

          به هَردَم!  از- امیدی!  موج خیزد! _

          بلم رانش کِی ازماندن برنجید؟.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                          14,12,2008  Helsingør