[ دل ِ آدمی! ]

 

          دل ِ آدمی!، که بحثش! به لبِ  " اریک فروم " !  رفت!؛

          بحثِ بسیار بیاورد و،  تنورِ دفتران تفت!...

          نه خوشم به برّه بودن!  و نه از خصلتِ گرگی! _

          که زِ خودباوَری و، مِهر!؛  بُوَد مَرا!!  بزرگی!...

          جاهلان!  زِ ترس و، خواهش!؛  بشوند همچو برّه! _

          جاهل ار، توان بیابد!؛  گرگِ شهرو،  دشت و،  درّه!...

          ِپی ِ خودباوَری و، مِهر!؛  خوشا آهوی ِ آزاد! _

          ستم نکرد و،  نیرنگ نکرد و؛  رفت!  دلشاد!...

          بخشی ازجان!  ُگل ِ مِهراست و، اگروِرا! ندانم؛

          بخش ِ دیگرش! که باشد  َخس و، خار!؛  پرورانم!...

          من اگر،  زِپا فتادم  ِپی ِ سختی و، نداری!؛

          وَعده ی ِ ستم!،  َو حیله!؛  دَهَدَم  زِ خود!  فراری!...

          چونکه دور، گشتم ازخود!،  به فریبِ مَزّه ی ِ قند!؛

          میبَرَم  ِبسان ِ طوطی!  پَرو، بال ِ خویش!  در بند!...

          غیرممکن ارنخواهم!،  به توان ِ خویش!؛  شادَم! _

          بی ستم وحیله برکس!،  هَر ُکنِش!؛  َروا بدادَم!.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                          24,07,2004   Helsingør