[ دروغ ِ زیبا! ]

 

          هر شـعر!،  بیان ِ باوری ست؛

          که با بینش و، باور ِ دیگر؛

          دروغی بیش نیست!...

 

          و چون، هر باوری؛

          نقطه ی ِ اتــّکاء ِ ذهنی ِ گروهی از جانها - ست!،

          و خرسندی و، دلگرمی بخش ِ برخی از انسانها - ست!؛

 

          پس، شـعر!، دروغی زیبا - ست!؛

          که از یک جان ِ متـّهم ِ به دروغ!، وهمزیستِ با دیگران!؛ امـّا، تنهاست!.

                                                                       هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                           16,07,2000  Helsingør

            * در این نسخه برای ِ فرست به سایت، چند واژه افزوده گشته! ولی هیچ کاهشی نیافته،

               و خود ِ چامه! همان است که بوده!.