[ عبرت! ]

 

          زین همـّه ارزشهای ِ امروزین ِ نو! _

          کان همـّه ارزشهای ِ دیروزین پـِی اش بی ارزش و، بی رنگ! _

                                                           یا هم لااقل کمرنگ شد!؛

          عبرت نمیگیری کمی؟ _

          تا از غرورت کم کنی _

          کز باغواران ِ سُرورَت در پـِی ِ بی خواهشی! _

          بر زخم ِ دل!  مرحم کنی...

 

          عبرت بگیر ای آدمی! _

          کز هوش ِ   -  برخود کوش ِ -    تو! _

          بس حیله و، نیرنگ شد! _

          وز نیشه ی ِ پُرخواهی ات!  بس جنگ شد!...

 

          عبرت بگیر ای آدمی!  وز هرچه ارزشهای ِ نو! _

          کز ره رسد،  درهرکجا و،  هردَمی؛

          تنها به آنهائی که دارد  بهره ای،  بَهر ِ همه جانها! همی؛

          ارجی گذارو،  شاد زی! _

          تخریب را!  بس کن دگر!  آباد زی!  آباد زی!.

                                                     هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                 04,04,2008  Helsingør