[ فال ِ قهوه! ] 1                                  

          از نقش ِ قهوه! درَتهِ فنجان!  رَوا شود گفتار!،

          وز حرفِ  " حافظِ شیرین سخن! " ؛   بیاید یاد! :                                                                

            " برای ِ  بی خیالان ِ وِلخند! "                           

          مادرپیاله عکس ِ رُخ ِ یار نشان میدهد! _            

          تو با خاله جان بُرو!،                          

          بَردَربِ خانه شان!؛                            

          که بخواهیم آمدن به خواستگاری ِ او!...     

          در ضمن هم، ناگفته نماند!؛                    

          که برای ِ توجّه به یارِ بسیارعزیزترمان!،    

          که دربسترِ _                                    

          - دیروز آتش و، امروز خاکسترِ -            

          اُوراق ِ بهادار! به ناز! رفته به خواب!؛      

          همّیشه! قهوه بنوشیم! که نرخ ِ قهوه! یا، شکر! _          

          درلیستِ  " خیابان ِ دیوارِ بورس ِ آمریکا! "_

          رَوَد بالا!...

          که در- آن خیابان ِ پُرَزرق و، بَرق و؛  شلوغ! _

          رقم میخورد! سرنوشتِ تمام ِ مردمان ِ جهان ِ وسوسه انگیز! _

          وحتّی، که ازجُمله؛  مثلأ یکی دونفر ازاهالی ِ ساکن _

          به پس کوچه ای دریک روستای ِ دورافتاده! _

          که دریکی از سرزمینهای ِ فرضأ آسیائی ها! _

          یا هرکجای ِ دِگربرسطح ِ این گلوله ی ِ خاک! _

          هرجا، که مردمانی هستند و،

          تنها! زیستبوم ِ خود را!؛

          خاکِ پاک!  میدانند!.                                              

             هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    15,01,2009  Helsingør