[ فال ِ قهوه! ] 2                                  

          از نقش ِ قهوه! درَتهِ فنجان!  رَوا شود گفتار!،

          وز حرفِ  " حافظِ شیرین سخن! " ؛   بیاید یاد! :

          " برای ِ ژرف اندیشان ِ آرمانگرای! " 

          مادرپیاله عکس ِ رُخ ِ یار نشان میدهد!

          مخور اندوه!،

          تا دُخت و، پورِ تو!  درخاکدان!؛

          به روزی رسد به خوشبختی!.

             هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    15,01,2009  Helsingør