[ بخشی از فلسفه ی ِ فیزیکِ نور! ]

 

          اگرچه، [ نور!، وخورشید! ] _

          گرامیانندو، ارجمندانند!؛

          اگر توو، طبیعتِ زیباو، گل!؛_

                                        دراین جهان_

                                                نـَبـُدید_

                     که انعکاس ِ پرتو ِ [ آنها! ] ،

                               فـَرا  شَوَد! ز شماها!؛

          اگر من و، مجنون و، چند شِیدای ِ دیگری، نـَبـُدیم ؛

          که در ستایـِشِتان! جان به لب!، نـَوا داریم !؛_

                                   جهان ِ نور! وخورشید!_

          چگونه ؟،  یا برای ِ چه جانی ؟، به فـَخر!؛ می نازید!.

          هاشم شریفی << بودش >> دانمارک   Helsingør   25,11,2002