[ گنج ِ مِهر! ]

 

          سوگِ جانپروراگرهست مرا!،  زان باشد!؛

          که به هرپیکری ازدیگری ام!  جان باشد!...

 

          سوزم ازسوگِ  وی و،  شادی ام ازشادی ِ اوست! _

          هم ازآنرو!  تبِ پایندگی آسان باشد!...

 

          مِهر!،  میجوشد و؛  ازجان ِ جَهان! درجوشم! _

          که به هستیّ و،  به هرجان و،  به انسان باشد!...

 

          دیگران شاد چوباشند!،  مرا!؛  خوشپوئی ست! _

          بی زرو، سیم و، گهر!؛  شادی ام ارزان باشد!.

                                                 هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                      27,04,2007  Helsingør