[ اینارِ کفن کِردی حالو شُمو کوتا بیو! ]

 

          گیس و،  ریش! _

          به هردو سوگند! _

          که به هر یکی،  سپیدی! _

          آنچنان بُوَد گرامی!؛

          که خلاف را!،  ولِش کن!؛

          وجریمه!  بی خیالِش!...

          واگر عزیزِ کس را!،  بکشند - توی ِ دعوا!؛

          یا که آبرو بریزند!، 

          یا کسی شَوَد بی مَأوا!؛

          یا به هرکجا بنا شد،  خدشه و،  خطا و،  لخشِش!؛

          پیرزن!،  یا پیرمردی!؛

          لب زند،  به خوشزبانی! _

          چرب و،  نرم و،  خودِمانی! _

          پیرمرد!  میگه :   پسرجون! _

          تو به ریش ِ من نیگا کن! _

          پیرزن!  میگه :   عزیزُم! _

          تو به گیس ِ من ببخشِش!...

          وهمین نوادگان ِ ریش سفیدها!، گیس سفیدها!؛

          تربیت چنان شدندی!،

          که پدربزرگ ها و،

          بی بی هایشان!؛     

          بُدَندی!...

          هرخلاف! می کنندی!،  وز طریق ِ گاوبندی!؛

          از جریمه! می جهندی! _

          رشوه داده و، ستندی!؛

          تا که دوری از گزندی!...

          مردمان ِ ساده باوَر!  بی حساب،   حرف - میزنندی! _

          وهمیشه هشتشون درگِرُوِ  ُنه!  به کمندی! _

          مالیات  نمیدهندی!؛

          پارکِ تفریح و،  ترافیکِ درست!؛   طلب کنندی!...

          تو خودت!  همشهری!  هیچ شده؟ _

          به خالی ِ خزانه!  اندیشه کنندی؟ _

          شده آیا که بدون ِ بودجه!،  برپای شود برج ِ بلندی؟...

          بااازهم،   این مردمان ِ نیکمِهرِ ساده باوَر! _

          که [ جزا- گریز! ]  هستند و،  میگن [ سزات! ]  به داوَر!؛

          چَنتا چَنتا بچه های ِ قد و، نیمقد می آرَندی!،

          بچه را!،  توسَری خور!  بپَروَرَندی!؛ 

          کاااردان و،  کاااردارِ خوووب هم!؛   دوست  بدارَندی!...

          چه افاده ها!؟  ماشاللو! _

          ارزونتر حساب کو  واللو...

          وهمیشه مردمان ِ ارجمندِ پاک و، بی غش! _

          خودشان را!  باسواد! نشان دهندی! _

          ولی راستش!،  باحسابِ سَرِانگشتی ام  آشنا  نی اَندی! _

          چونکه حَتّی،  اگه مرد و، زن! باهم دوّتاشونم!  کااار نماید؛

          بااازهم،  ازعُهده ی ِ مخارج ِ بی ی ی ش تَراز- دوّتا بچه؛  برنمی آید! _

          سفره شون!  نون به دوتا بچّه دادندی! _

          ولی خوش دل و، دماغ!،  هستن و؛

          خیلی بیشترازدوّتا بچه!!   بارآورندی!...

          بَعدِش ام - که معلومه!،  خرج! به دخل!؛  نمیخورندی! _

          آه و، ناله ی ِ اونا!

          مثل ِ سوزن!؛

          توی ِ دل ِ مخاطبینشون رَوَندی!...                                

          قرنهاست!! _  این مردمان ِ هوشمندِ نازی نازی!

          که به کمتراز هزااار- آفرین، نگشته راضی!؛

          از موانع ِ سوادِ تکنیکی!،  نمی پرندی! _

          وهمیشه! گام ِ درجا! میزنندی! _

          خلق ِ صنعتِ جدید! نمی کنندی! _

          وهمه ش دست به مصرف می برندی! _  

          آرزو،  به دیگِ سینه می پَزندی!؛

          آنکه :  خاکِ خویش خواهند که باغربِ اروپا! _

          برسد  به  هم طرازی!...

          چه شگفت می نماید!؟ _

          حال و،  روز و،  هوش و،  کوش ِ مردمان ِ ساده باور! _

          آن همه شلختگی ها!،

          وین همه؛  ز خوش پسندی!؟!؟...

          من هم، آنگونه که آنها؛

          میدهم رشوه! به لفظی! _

          معذرت طلب نمایم! که شده زبان درازی!...

          گرچه هم،  که زندگانی  سخته و،  ازان سبب! نیز؛

          همه بَهرِ بچّه هاشون!  حق و، نا حق بنمودی! _

          تا مگر بچّه ی ِ گشنه! سیرو، آرااام!  غُنودی! _

          نه بعید،  که  والدِینی؛   شب پس ازشستن ِ ناخُن! _

          مغفرت طلب کنندی!   بَعدِ روزِ نقش بازی!...

          البته باز خودِ من هم!،  شخص ِ خیلی خوبی نیستم! _

          اشتباهاتی با من هست!؛  که به اعتراف می ایستم!...

          یک دایی داریم،  که هروقت،  میگیمِش نامِهربون هست؛

          میگه : ما! همتیره هستیم!  توی ِ رگهامون یه خون هست!

                              هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                         17,08,2008  Helsingør