[ هدیه ی ِ روز ِ مادر! ]

 

          بَس مادر ِ من، کشید - از رَنج!_

          درپَهنه ی ِ باغ ِ عُمر ِ بی غـَنج!...

          از سهم ِ بهشت!، قِسمتش بود؛

          شادابی ِ حوض ِ زیر ِ نارَنج!_

          دائم! همه ظرف و، جامه می شُست!_

          بهر ِ میوه های ِ دل! که اش گنج!_

          از گونی و، خاکسترو، چوبک؛

          رَنجه دستش و، پدر!؛ نه در_ سَنج!..

          با وَزیر ِ جَبر!، عُمر بازید!_

          در وَرطه ی ِ زندگی!؛ چو َشترنج!...

          شاید که،  ز ِ آهِ مادران است!؟_

          کز بارش ِ هوش!؛ گشت فـَرهـَنج!_

          دانش، پـِی ِ مِهر!، ساخت معلوم!؛

          جمع ِ سه و، دو؛ بیاوَرَد پنج!_

          هستی!  جـِگــَرَش  ز ِ هم بپاشید!_

          با کوشش ِ نیک ِ اهل ِ افرَنج!_

         آنروز! بگشت جشن ِ مادر!،

          کز شیره ی ِ کیمیا!؛ شد اسفنج!...

          من  هدیه  دهم  به مادر ِ خویش!_

          از ابر ِ پلاستیکی! دو فرسَنج!_

          تا از سَر ِ شُوق و، مِهر!، شویَد؛

          از خانه ی ِ آدمی! خَس و، رَنج!...

          از  زحمتِ مادران!  ببالند!!_

          مردان ِ جهان! چه روم!، یا؛  َزنج!.

            هاشم شریفی << بودش >> دانمارک   Helsingør   15,07,2000

           *غـَنج = انگیزه ی ِ دلخواستن!   *سَنج = سنجش!   *شترنج = نوشتار ِ پارسی ِ شطرنج!    *فرهنج = فرهنگ!

           *افرنج = افرنگ = فرنگ =  ا ُروپا !  *فرسنج = فرسنگ = فرسخ!  *زنج = زنگ = سیاه = زنگبار = آفریقا!.