[ دگرگونگی ِ جانهای ِ بکر!،  باآنها که در خودنمائی!! به ژرفای ِ عالـَم ِ فکر! ]

 

          بـِکرجانانی! که پیمانی به هستیّ ِ طبیعی شان هنوزست از نخست! _

          نیست مُخشان گچ!  ونه دلشان زِ سنگ!...

          زود! می گریَند!،  بر- احوال ِ جانهائی که در هستی زسختی ها! به تنگ!؛

          زود! می خندند!،  باشادی! _

          که جانهای ِ دگررا!  شاد میبینند!؛  چون گـُلهای ِ  - درتابش قشنگ! - ...

          تا کِی از تقلیدِ درحفظِ ظواهر!،  درنقابِ سختِ  - خودجدّی نمایانه! - ؛

          تو می آری به سر!؟...

          برگِ احساست!،  نمایان ساز!؛   گر زحمت به دیگرجان نیاید - ازتو! _

          اِی گول ِ مَشنگ!.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                     31,11,2008  Helsingør