[ جبرِ سُرایش! ]

 

          صاحب نظری کو؟  که وِرا گویشی آرَم! _

          تا آنکه، مگر نیک بداند!؛

          هرگفته،  نه تقلیدِ خودآرائی ِ روزاست!؛  که برخی ز سخنها! _

          برخواسته ازتابش ِ جان! درپی ِ سوزاست! _

          که خودجوشی ِ جان است! _

          نه کوشش پی ِ گویش به پَسندیدگی ِ اهل ِ زمان است!...

          برخی سخنانی ست،  که شعراست!؛  که جَبراست! _

          که مجبوریتی هست!  پی ِ بودن ِ هستی! _

          که هرگونه  بنا گشتن و،  روئیدن ِ هستی!؛

          و هرگونه  فنا گشتن و،  پوئیدن ِ هستی!؛

          خود،   گویشی از سِیرِ شدنهاست!؛   که جبراست! _

          و آشوبِ  شدنها!همه از هسته ی ِ جبری ست!،

          که بودن!!،   بُوَدَش نام و؛

          همه صورت و، رخداد!  که در کارِ جهانست! _

          خود،  جنبشی از هسته ی ِ جان!  در همه جا! _

          بخش به بخش ازهمه ی ِ پیکرِ هستی ست! _

          درزیرِ فشارِ بارِ بودن! به تلاشی ازبرای ِ خودرهائی!؛

          یا برای ِ هر بخش ِ درون-ذرّه!  که دنبا ل ِ هم اند و،

          دَوَران را! شده مجبور!؛

          اندیشه توان کرد! _

          که کوشند!  پی ِ کامروائی!...

          ومجبوریتِ شدن!!  پی ِ بودن ِ جبری!! _

          هرگونه،   گمان و، گویش ازتابش ِ اندیشه بگیرد!؛

          انگیزه ی ِ دوّمین ِ امتدادِ هستی!  شده و، هست!،  که راهش!؛

          باعث به فراوردگی ِ صورت و،   هربخش - زِ دُور و، بَرِ هستی ست!...

          زانروی،  وِرا!،  جبرِ شدن!!  هست سزاوار!؛  که نامند!.

                                                      هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                 25,08,2008  Helsingør