[ کاشکی َنکار!  سبز َنمیشه!! ]

 

          کاش ما را!،  کاشکی!؛  درگفتن!  نبود! _

          دل!،  به هردلخواه!؛  ِبشکفتن نبود!...

          خواستن را!،  با توان!،  سنجیدنی!؛

          واقعیّت را!  نگه خفتن! نبود!...

          گاهِ آسانی!  فراموشی نشد! _

          دردَم ِ سختی!  برآشفتن نبود!...

          ناشدن را!،  آرزو دردل نساخت!؛

          دانه ی ِ بیهوده را!  سُفتن نبود!...

          هسته ی ِ پیوندِ هستی!!   یاد شد!! _

          مِهر را!!  ازژرفِ دل!  رُفتن! نبود!...

          مَرزو، بوم و،  خویش و، خویشان!  پاس داشت! _

          آه را!، ازخویش بشنفتن!؛  نبود!.

             هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    19,01,2009  Helsingør