[ خار ِ  پشیمانی! ]

 

          سقف ِ باران گیر اگر،  از آفتابم کم کند؛

          از پشیمانی!  دلم را لانه ی ِ ماتم کند!...

          اوّ لین خواهش!! به  « سیب ِ معرفت! یا سیب ِ تن! » _

          هرچه بود، امّا،  خِرَد!؛ یادی بد ازآدم! کند!.

                                                                            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                      07,04,2007  Nørdhavn