[ مَرد؟ یا، مَرد؟ ]

 

          مَهرُخی! نیکوو، خوش باور!؛

          که سر می کرد، ایاّمش به سرد!؛

          گفت : مَردی را، مَرا درآرزوست!؛

          تا،  به  ناآرام بَحر ِ مُوج خیز ِ زندگی!؛

          می برافرازد به قایق! بادبان!_

          تا بیارائیم خویش و، زندگانی را!؛ نـَبـَرد!...

          وانگه اش پرسید، جان ِ زیرکی!؛

          مَرد ِ قایقران بخواهی؟، یاکه قایقران ِ مرد؟.

          هاشم شریفی << بودش >> دانمارک   Snekkersten   23,06,96