[ مَشِتاب! ]

 

          اِی زاده ی ِ پـِی ِ احوال ِ کج تب و، تاب!...

          ای نا سپاس! به مِهرو، به پیغام ِ آفتاب!...

          ای بی خبر! زجاودانگی ِ جان ِ ذرّه ها! که نهفته ست!_

                                دربطن ِ بادو، خاک و، آتش و، آب!...

          اینسان تـُهی زباوَر ِ حَدّ ِ بسندگی!،

          اینسان به پرطلبیّ و، زخود رَمان!،*

          اینگونه با سر و، با پا دَوَندگی!، که تورا هست!_

                                           به هرجاو، هرزمان!؛

                                          به کجاو، چه میروی؟_

                                              مَشِتاب!!! مَشِتاب!.

          هاشم شریفی << بودش >> دانمارک  Helsingør   21,08,2000  *تشدیدِ ضروربرای ِ رعایتِ وزن.