[ مستی ِ خود جوش! ]

 

          مستیّ و، هزار بار نفرین! _

          بر هوش! اگر، به خودپرستی ست!...

          بی ترس! _

          که نیست میشود عـُمر!،

          بی حرص! به نوش ِ شهد ِ شادی!،

          از- آن - که، اساس ِ جان! به تکرار!؛

          با کوشش و، هوش ِ ذ ّره! درجوش! _

          جاوید کند جهان که هستی ست!...

          پس، ترس! ببایدم فراموش! _

          پس؛ حرص! نبایدم!  که پَـستی ست!.

                                                                 هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                  27,04,2003  in the train, from Copenhagen to Hillerød