[ مِهرو،  خِرَد! ]

 

          چون خِرَد با دِل  به - جنگ و، داوَری! -  افتاده است! _

          هریکش،  ُگنگی؛  به دام ِ دیگری افتاده است!...

          اوّلین مَردُم!  ِبرَه شد،   با  َفراغَت - ازضمیر! _

          تا بآخِر!،  بار!؛   برهرلاغری افتاده است!...

          چون نمیدانیم ذاتِ این جهان!،  ازجنس ِ چیست؟؛

          گویش ِ اندیشه ها! ازهردَری! افتاده است!...

          خویش را!،  گسترده و؛   از رازِ خود!  پُرسان شده! _

          گِردِ کِیوان -اش زِدست- انگشتری افتاده است!...

          جلوه ی ِ پُرسائی َاش!،   شمع ِ  َروان!  شورِ بیان! _

          سودِ  ُدکّانَش!؛  به  خوش الحانتری افتاده است!...         

          ازبیان ِ قِصّه ی ِ دِل!،  خوشتری؛  کِی میشود؟ _

          قرعه ی ِ هرجان!  نه یکسان دلبری افتاده است! _

          یک، دلش رفته ست بررُخساری و،  برپیکری!؛

          یک، زِکیش ِ مِهربانی ش!اخگری افتاده است!...

          اشکِ چشم ِ مِهربانان!،  اختران افروخته! _

          عکس ِ آن!؛  برگنبدِ نیلوفری افتاده است!...

          اینکه رُخسارِ پَری را!،  نام ِ "زیبائی"!  دهند؛

          پَرتوِ  ِچهرِ تو!!  بر  ِچهرِ پَری افتاده است!.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    28,12,2008  Helsingør