[ مِی ِ رایگان! ]

 

          شد تابش ِ جشن ِ روزت ازدست!،

          شب!؛  کوش ِ چراغ! بر تنت بست!...

          چشم ازتبِ آفتاب!،  بستی!؛

          رَهپوی!  به ماهتاب!  هستی!...

          هُشیار  ِبرَه نسوده ای  ِپی! _

          دستِ توو،  آه و،  دامن ِ مِی!...

          ازجام ِ خِرَد! بنوش چندی! _

          دربافه ی ِ تن!  مَباش بندی!...

          با مِهر!  به دیگران بیَندیش! _

          برجان ِ ستمگران!،  َشوی؛  نیش!...

          ازدام ِ فریب!،  باش هُشیار! _

          با َکس؛  تومَبَرفریب درکار!...

          باشد که رَوی دَمی که هستی!،

          از شادی ِ دیگران !؛  به مستی!.

             هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    18,01,2009  Helsingør