[ ناموَران!،  در گذر ِ زَمان! ]

 

          کوهها! به صبرو،   فرعونها! به جبرو،   درویش _

          به جادّه ی ِ طِی شدنهای ِ خویش!؛  درکنار!...

 

          رودها! پُرخروش و،   حرصها! درجهّنم ِ جانها! به جوش و،

          فیلسوف!؛  دروَقار!...

 

          هرچند، فصل ِ سرد! _

          جان ِ  - رمیدگان - ،

          - در خود تپیدگان - ،

          - فرسوده جامگان - ،

          - غم در چکامگان - ،         

          پژمرد و،  خسته کرد!؛

          عطر ِ شِکوفه هاست! _

          لبخندِ غنچه هاست! _

          در موسم ِ بَهار!...

 

          دنیا!  دگر شَوَد! _

          زیرو، زِبَر شَوَد! _

          امّا به ذرّه ها!،  - هستیّ ِ هسته ها!

          تاهرهمیشه ای!؛

          آن شورو، آن هوار!... 

 

          درجنگِ زندگی! _

          انسان به گیرو، دار! _

          گاهی بپاکند،  یک گونه ای قرار؛

          گاهی همان قرار!،   با زَنگِ روزگار! _

          رنگش نهان شده،   در پرده ی ِ غبار!؛

          در دوره ای دگر!  در ذهن ِ آدمی! - این مصلحت نگر! - _

          آن کهنه رنگها!  زایش زِنوکنند! _

          وز آب و، تابشان! _

          تمجیدهای ِ نو!،  تبلیغهای ِ گرم!؛

          ازنای ِ نو!  نوا- ست!...

 

          آن شاعران ِ شهر!،  آن فاخِران ِ دَهر!؛

          گفتند! :   دربیان!، ازچشمه ی ِ ضمیر! _

          هم شیرو، هم پنیر؛   درزیر ِ هم!   مَیار!...

          گفتند! :   با غرور! _

          فرمان!،  کلام ِ ماست! _

          در صحنه نام ِ ماست! _

          درعالم ِ هنر!؛

          مائیم!  در مدار!...

 

          اکنون،  دوباره شان،   این گشت چاره شان؛

          تا با لبِ غزل! _

          ازعشق و،   از ازَل!؛

          آرند   جلوه ها!،

          سازند؛   کارو، بار!.

                                           هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                              18,04,1998  Helsingør