[ نیاز و،  ساز! ]

 

          بباغ ِ دَهر!،  نروید گــُل ِ مُرادِ کسی؛

          اگر که لحظه هاش!،

          بدستِ جبر ِ تـَصادف!؛

          حمایتی  َنـَشـوَد - شان...

 

          هزار هزار نتیجه ی ِ رُخداد!،  خَسی نمی ارزد! _

          اگر نیاز و، ساز؛ 

          براهِ بام ِ فراز! _

          ازداربستِ ترادُف!،  جُدا و؛  رَه پویند.  

                                                         هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                             22,05,2008  Helsingør