[ نـُکـتـَه! ]

 

          در میان ِ مردمان ِ پـُر طـَمَع!،

          در تعارفهای ِ فرهنگِ حقیر!؛

          دُنبه ای خواهد! که مالیدن کـُنـَد! _

          مردِ قصّاب! ار بچربانـَد به گوشت!.

                                                               هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                               چهاردهم ِ اسفندماه ِ 1363 شیراز