[ نوروز ِ آشتی آفرین! ]

 

          گوئیا :  شوق!  دمید،

          در رگان ِ هستی! _

          با چنان شور! که جان ِ کهکـشان! از سر ِ مـِهر!؛

          شد به انسان همخوی!...

 

          پـِیکِ خوشگام ِ امید! _

          باز،  میشد جانپوی!؛

          چامه گــُل کرد! _

          به ذهن و،  به زبان ِ خوشدلانی که هـَزارند! _

          به گــُلزار ِ جهان!  بَه بَه گوی!...

 

          آخرین برفِ زمستان که چکید از بـَر ِ کــُهسار،  به چشم ِ تـَر ِ جوی!؛

          و زسرشاخه ی ِ نمناکِ درختان بتکید _

          نرم و، آرام بروی ِ تن ِ خاکِ تبناک! _

          با همان پرتــُو ِ جانبخش!  که از- اوج ،  تکانیده بـُدَش؛

          آب می شد چالاک! _ 

          مست میگشت که چون  آگهی اش بود! _

          ز راز ِ تـَبِ تاک! _

          راه می جست!  که جا باز کند در جگـر ِ موج!،

          که زائیده و؛ در بافه ی ِ کوله پشتی ِ باد! نشانیده بـُدش!...

 

          سبزه ها روئیدند! _

          آهـُوان!  نافه ی ِ خوش بوئیدند! _

          تا شود مـُشک!  به جانشان - انبار،*1

          تا که بازاری ِ دل خـُشک!  بـَرَد شیره ی ِ نافِ کــُشتگانشان!  بازار! _ *2

          و جَفاکیش بـَشَرها با تـَنی هَمدَمخواه! _

          به بهای ِ کــُشتن ِ آهوی ِ مست! _

          مست  سازند  به خودشان!  دلدار!...*3

          میشود دشمن ِ شعر! _

          زین سخن! هر عطـّار!،

          گرچه در ظاهرشان!؛

          خوشبـَیانی ست!  به کار!...

          شعر!،  خوش نیست به هر بازاری!؛

          رازخوانی سخت است!، 

          بـَهر ِ هر باهوشی _

          که به نیروی ِ توانش در یاد!؛

          به فقط  یادسپاری کندازهر- ابزار!...

 

          هرچه هم  بی اثری بود! به جان ِ پـُرخوار!،

          هرچه هم بانگِ بَهاران!  نه بکردش بیدار!؛

          سـَرو!  قد می افراشت! _

          بید!  با شانه ی ِ باد! _

          زَمـزَمی برلب و،  آرایش ِ گیسو میداشت! _

          عاشق از شور!  به دل دانه ی ِ پـِیوست به دلبر! می کاشت!...

 

          سال ِ نـُو!  می آمد! _

          روی ِ سرمای ِ ستم پیشه! سیاه! _ 

          دیو ِ کینه! تـَهِ چاه! _

          سنگِ سرکوب!، زدستِ  آآآآشتی!؛

          بر تن ِ  شیشه ی ِ پـِیمانه شـُدَش! _

          بازهم گشت  چراغان ِ چَمن!،چهره ی ِ گــُل!؛

          عـقـل!!  دیوانه شـُدَش!...

 

          پای ِ نـُوروز!  بـِراه! _

          بَختِ پیروز! فراگیر،  به هر جا و، به هرگاه!  چه نزدیک و، چه دور؛

          که ازان!،  باوَر ِ انسان!؛  بـِزیانبودِ فریب!

          و به شرمندگی ِ هرچه خبیثِ جانکور! _

          شاد باشد! به رَوا بودی ِ مـِهر!...

 

          گـِرهِ پیشانی  بربـِگــُشا! _

          باز بـِنما! گــُل ِ چـِهر!.

                                           هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                          11,03,2005  Helsingør

              *1 و2 = هر دو واژه های ِ ( جانشان! و کشتگانشان! ) حرفِ  - ن ِ -  اوّ لشان  ساکن است!.

              *3 = حرفِ - د - در واژه ی ِ ( خودشان! ) ساکن است!.