[ - امید و، بیم! -   بجای ِ  - بیم و، امید! - ]

 

          شب!،  امیدِ بام ِ فردائی که گرم ازباغها - ست! _

          نیمروزان!؛  نِی َنوائی برلبان!  کزداغها - ست!...

          بلبلان!  خاموش و،  دُژخیم ِ قفس! درجُنب و، جوش! _

          باغ!  جای ِ خوش هوائی؛   بَر - کلاغ و، زاغها - ست!.

             هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    31,12,2008  Helsingør