[ اوقاتِ  شرعی ِ  نوشیدن ِ شراب!،  که به فتوای ِ زیباپرستان ِ دلخراب! ]

 

          اختیارِ خود به دستِ جام ِ مِی دادن! خطاست! _

          گرچه جام ِ مِی بدست آوردن از خوش ذوقی است!...

          آنزمان بایسته!  تا جان! خون ِ هستی را! خورَد!،

          کزغم ِ جانهای ِ دیگر!؛  در دلی بی شوقی است!.

            هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    16,10,2008  Helsingør