[ پاد زَهر! ]

 

          چه هنگام و، کدامین دستهای ِ زورمندِ خشم ِ توفان؟ _

          کـَنـَد این گنبدِ خاکستریّ ِ سردِ روی ِ شهر را! _

                                                         ازجای...

 

          اگر،  از باورم!  اعجاز دوراست!؛

          ولی امّید!  می بندم  بـِراهِ راستین فردای! _

          بازازنونگاهم!،  گرچه  - نه ازدیده! -،  امّا، خیره می ماند زژرفای!؛

          به سوسوی ِ  پگاهائی که همّیشه ست برپیشانی ِ هرشام! _

          با تصویر ِ  فردائی!  که شادی را  کند - آوای!...

 

          از - آغازش ِ شور و، شعور ِ جان! _

          هزاران در هزاران بار!،   پائیزو، بهاران! رخ نمودند و؛

          بیاوردند  سرماها و،  گرماها و،  باران! _

          وهمّیشه دل ِ امّیدواران! _

          شکیبش!  بود و، باشد!  پاد زَهر ِ زَهرفـَرسای!...

 

          همیشه  واحه ای ازدور پیداست! _

          اگرباشد سرابی و،  فریبی؛  وگربرتشنه، ازآبی نصیبی؛

          گمانی هست گرمابخش ِ جان ِ راهپویان! _

          که هریکشان به جوری کامجویان! _

          اگربی باک و، چالاک؛   اگرهم  خاردرپای!...

 

          امیدِ آفتابِ بامدادان! _

          شود درتیره گون سرمای ِ شبها! _

          هوای ِ گرمی ِ دل! _

          چراغ ِ شوق ِ منزل! _

          نوای ِ چامه ی ِ  - تاب و، تب افزای - !.

                          هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                           30,03,2008  Helsingør