[ پیشنهاد! ]

 

          نه  به  َکس  تو خیره بنگر!، نه هَماوَردِ سخن شو! _

          اگرت  شود  فراخوان!؛  همسخن درانجمن شو!...

          نه بگو تو راز بَر َکس!  نه بخر تو ناز- از َکس! _

          نه به افراط به مِهرو،  نه پشیمان همچومن شو!.

             هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    05,01,2009  Helsingør