[ راستین چراغ! به جای ِ چلچراغ! ]

                                                        برای ِ  " ف - م "

          خانه ای را، اگر توئی! چراغ ِ درون!؛

          نه نیازی ست! تا چلچراغش آویزند...

          عاشقان!، مستِ وصل ِ مقصودند!_

          نیست انگیزه ای!، که از مویه؛

          در بیان ِ فِراقش آمیزند.  20,10,98  شیراز

                                              هاشم شریفی << بودش >>  دانمارک