[ رستاخیز! ]

 

          دانایان ِ کاربردِ واژه  که سخنگویان هستند! _

          هزار قرن! _

          به گوش ِ جانـَت خواندند!،  که خـِراج!  بگذاری!؛

          و آشنایان ِ به فنّ ِ چـُرت آفرینی!،  که حرفه جادویان هستند! _

          با  َوعده های ِ عجیب!  وبه ریـشـقندت خواباندند!؛  که بار برداری!...

          و بدان!  که جان ِ دربندت! _

          نه ز تأثیر ِ تکلــّم!  نه زدستِ جادو!  بـِبََرَد  بَهره  ز یاری،

          و نه هرگز شـَوَدَت  رهائی ازبیماری!؛

          مـَگــَرَت به هوش و، بر توان ِ خویشت! _

          اتــّکا کنی و،  باوَر داری؛

          که تو هم!  نیز،  چو واقفان ِ حـُکم ِ دانش! _

          عقل را!  به کـَرده!  داوَر داری!...

          باش هـُشیار!،  که رندان ِ چـِلشته خواره ی ِ بازاری!؛

          نفریبند و، به گردن نگذارند تـُرا افساری!...

          و به هر خواسته ات!  در گیتی! _

          با  رعایت!  پـِی ِ مـِهر از ژرفا! _

          به دِگــَر جان و،  به دیگرجانها! _

          هوش و،  کوشی،  به رَوا!؛  بسپاری!.

                                                                    هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                              20,04,2007  Helsingør