[ تجزیه ی ِ تاریخ! ]               برای ِ روز ِ ستایـِش ِ  " زن! "

 

               انگیزه بود! _

               که افکار ِ مرد!  به ابتکار  گرائید و،

               شیوه های ِ شکار،  و ساختِ ابزار،  و شهر و،  برج و،  بارو و،  دیوار! _

               نشانه های ِ روبنای ِ تمدّن شد!...

               و انگیزه بود! _

               که حسّ ِ جلوه ی ِ مرد را!  به کار بست _

               و باغ ِ ذوق و، شوق و، هنرها! به گـُل نشست!...

               و انگیزه بود که بیش خواهی ِ بهره مندی ِ از معنای ِ مجسـّـم ِ زیبائی! _

               سنگِ بنای ِ کاخهای ِ خودنمائی و،

               رُستنگاهِ  - چنگ و، ناخن ِ اکتسابِ دارائی -  شد! _

               و جنگها!  اسبِ تاریخ را به آوردگاهِ زمانها تاختند! _

               و شکوفه ی ِ اندیشه ها!  تمدّنها را شکوفا ساختند!...

               و بدینسان!  باور توان داشت! _

               که در سـِیر و، سـَیَلان ِ هستی ِ انسان! _

                                                    از آغاز! تا امروز! _

                                                    اگر جامعه!،  بیان ِ تاریخ است!؛

                                                    و اگر مرد!،  زبان ِ تاریخ است!؛

                                                              امـّـا،  امـّـا،  که :  " زن! " _

                                                                      روان ِ تاریخ است!...

                    و حقیقتها!  تنها آنهائی نیستند که تبلیغ و، ترویج می شوند.

                                                                   هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                 April  1994  HelsingÝr