[ شهیدِ عُزلت! ]

 

          دلسوختگی به حال ِ انسان!، حالی ست؛

          کز پـِی ز تبِ عُزلت و، مـِی!؛ احوالی ست!...

          من شهیدِ آن دَمَم که از بوسه ی ِ جام! _

          یک نوش بخواهم و، ز دارو! خالی ست!.

                                       هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                            20,10,2007  Helsingør