[ کشفِ قلب!  درشناسنامه ی ِ واژه ی ِ " تصمیم " ! ]

 

          زندگی!  آن نیست که،  میجوئی اش! _

          زندگی!  آنست که؛  میجویَدَت!...

          تو!  نمیپوئی!  به هرهستیّ ِ هست! _*1

          همّه هستی!  سوبسو!  میپویَدَت!...

          لحظه ی ِ تسلیم را!  " تصمیم "  نامیدی همی! _

          لیک،  فرمانی زتأثیر!؛  ازدرون!  میرویَدَت!...

          گرچه هم،  زیباست!،   - بَرخودباوَری - !؛

          فنّ ِ پنداراست!،   گر؛   دل! مویَدَت!...

          پَرّو، بالی!  میدَهَد عاقل!،  تورا!؛

          - باش!  اینسان! دَردَرون! -  میگویَدَت! _

          تا بکوشی و،   " به او!!  بَهره!!  دَهی!! "  ؛

          هرکجا،  سُستی!؛  زِغم!  میشویَدَت!.

             هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                                                                                    05,01,2009  Helsingør

           *1 تشدید بر روی ِ  - پاره واژه -  ی ِ  - ی -  درو واژه ی ِ هستی! تشدیدِ بایسته ( ضرور) است! _

                   تا آهنگِ چامه! برجا باشد!.