[ توئی چون ابر ِ بی باران! ]

 

          قــَسَم به باغ ِ ابرها!،  که دمبدم ز{چَنگ و، جَنگِ جبر}ها! _

 

          به ساختار- آید و،

          به لحظه های ِ چند،  جلوه ی ِ نـُوی نماید و،

          رُخـَش ز باد! ساید و،

          به چهره ای دگر شود!؛

 

          تو نیز!  در رهِ وفا! _

          ز سسـتی ات،  به نزدِ برق ِ جلوه ها! _

          چو پرچمی که با شُکوه و، تابناک!؛   ساکن ِ هوا شود! _

          ز بادها بجنبد و،   ز جا شود!؛

 

          ز شرطِ عهد!   بگذری!   که برخوری دَمی هوس! _

          ولی ز جان ِ دوستدارهای ِ خود!،

          توقــّع ات همی که در وفا به عهدها!؛

 

          بسر بَرَند - درقفس!.

                                                   هاشم شریفی  << بودش >>  دانمارک

                                                                              22,05,2008  Helsingør