نام، هاشم     

     نام خانوادگی، شریفی     

     نام با گزینش خود،  << بودش >> ؛  که بی هیچ  ارج ویژه ای،  تنها  برابراست با  ریشه ی بودن!  در دستور زبان پارسی.     

      زادبوم، ایران_شیراز      

      زادهنگام، هجری خورشیدی1329

     انگیزه ی  دلبستگی  به  سُرایش:  میتوان  گفت  شاید که  دیدن تصاویر مینیاتوری ِ زیبا از کارهای استادها :  << بهزاد >> ،

     و<< تجویدی>> ؛ که در کتاب << حافظ >> جیبی پدرم بود، وچون  دانش  خواندن و نوشتن نداشت، ازمن  می خواست که

     برایش بخوانم؛ و شاید دیدن نقاشی هائی که پدرم بر روی ظروف  نقره ای می کشید وبا قلم پولادین و، چکش؛ آنهارا برجسته

     می ساخت؛ شاید، زیبائی های طبیعت! شاید سازهای شورپرداز!، وآوازهای دل انگیزو، ترانه های جانبخش روان گداز!، که

     ازرادیو پخش میشدند؛ یا شاید هم، چشم و، چهره هائی!  که تب و،تابی؛  وشرابی از نگاه پرالتهابی؛  در جام جلوه ها یشان_

     داشتند! و زبانه های آتشی در دل برمی افراشتند! و....

                                     [ داستان ِ جانی که شاعر شد ]

                               چون ز پـِی ِ ُروزَن ِ سر،  چشم ِ دلم! بازشد؛

                               کودک ِ جان! تب زده ی ِ نرگس ِ شیراز! شد!...

                               مرغک ِ اندیشه! خبرگشت!،  زگلبانگ ِ راز!؛

                               طفل ِ خـِرَد!  امربـَر ِ  جلوه ی ِ َطنـّاز!  شد!...

                               تاکه زخاطر نرود حرفِ دل و، جان!،  مرا؛

                               در َرهِ باغ ِ کاغذین! خامه به پروازشد!...

                               ازپـِـی ِ خود جلوه دهی!،  که کار ِ هرجان! بُوَد!؛

                               کفتر ِ  ِذهن ِ من و، تو!؛  ربطشان آغازشد!...

                               گرتو! زمانی، سخنم را شنوی، هرکجا؛

                               راستی ِ عیبم و، حـُسنـَم؛  به لبت سازشد!.

                               هاشم شریفی << بودش >> دانمارک       03,06,2002  Helsingør

                                    { َطنـّاز، به معنی ِ هر ویژگی یا هرپدیده ای؛ که  َطنزو، اشاره ای ازآن برآید. }

                                     بسیارسپاسمندم از آقای << فرشید رجائی >>  که درخواست مرا  برای ساخت این سایت پذیرفتند.

                                         Copenhagen Denmark  14,04,2006