با خواهش برای ِ بخشش از شما، توجه داشته باشید که: هرگونه نمونه برداری،(کپی)، چاپ، یا تکثیر، و پخش ِ هربخش از

        محتویات یا اشعارِ این سایت ؛ بدون ذکرنام ومشخصاتِ سراینده ی ِ این اشعار! که دارنده ی ِ همین سایت است!غیر قانونی میباشد!.
             

              نخست، روی این بخش! کلیک کنید؛ برای ِ همان [ یک سبد واژه ی ِ َتر! ]

For October 2006                      

   For November 2006                                                                                                    

               For December 2006

                 برای ِ شبِ یلدا

                                                                                                                                  For January 2007

                                                                                                                                        For February 2007

                                                                                                                                                      For March 2007

                                                      For the day: (8th of March).  Published in March 2007     

  • 85    دفتر ِ ده برگی.

                                                1   سختی ِ گزینش !

                                               2   او هم مهربان است !

                                               3   برای گــُل ِ گــُلاب !

                                               4   تبِ پـِی جوئی !

                               5  نقشی بر هاله ی ِ جان!

                                     6   بیداری و، گرفتاری !                                                   

                                              7   جان ِ آرزوئی !

                                     8   سرایِش ِ عاشق ِ ساده دل، یک روز ِ ابری را !

                                     9   نوروز !

                                     10  فرشته !


                 For February 2008